• Biologische varkenshouderij

  Begin juli 2018 werd een stap gezet in de biologische varkenshouderij, en dit onder de naam BioVar.be.

  BioVar.be is een actieve speler in de biologische varkenssector die een vooruitstrevende rol op zich neemt en die samen met andere producenten een vraaggericht ketenverhaal op zet zodat de meerwaarde van de biologische varkens kan gegarandeerd worden.

  www.biovar.be

   

 • Open stal “Varkens in zicht”

  De mosterd voor het idee van een "open zichtstal" hebben we in Nederland gehaald, waar dit initiatief al lang ingeburgerd is. In België is onze geheel open varkensstal (24/7) uniek.

  We investeren in dit project om mensen, die niet vertrouwd zijn met de sector, een beeld te geven hoe het er binnenin de varkensstal aan toe gaat. Zo worden in de kraamstal maandelijks biggen geboren en kunnen bezoekers hun eerste levensweken van heel nabij volgen.
  De drachtige zeugen lopen los in de open drachtstal en krijgen hun voer via een voederstation.
  'Het leven zoals het is' in de varkensstal, zeg maar. Een prachtig project voor een educatief klas- of een verrassend bedrijfsbezoek.

 • Nestslapen voor biggen

  De eisen van slachthuizen en verwerkers om kwaliteitsvolle varkens aangeleverd te krijgen, worden steeds hoger en de uitdaging om als kweker hieraan te voldoen, groeit evenredig. Omdat de basis voor die kwaliteitsgarantie bij de opgroeiende biggen gelegd wordt, zoeken we naar oplossingen om hoogwaardige biggen aan te leveren, zonder in te boeten op kostenefficiëntie.

  In onze 'kistenstal' beschikken gespeende biggen (dit zijn biggen die, na de eerste weken bij de zeug in het kraamhok, zelfstandig verder groeien) in de biggenopfok over een nest in de vorm van een kist. Dit bevordert het nestgedrag - en bijgevolg het welzijn en de ontwikkeling van de big - en zorgt er tegelijk voor dat de big zijn eigen nestwarmte kan aanmaken, met lagere verwarmingskosten tot gevolg.

 • Mestscheiding in de stalkelder

  Werken aan emissiearme stalsystemen is niet nieuw, we zoeken al jaren alternatieven om de uitstoot van ammoniak, methaan en stof te reduceren.

  Met ons systeem van mestscheiding in de stalkelder gaan we echter nog een stap verder. Door de mest en urine meteen gescheiden af te voeren, verminderen we de uitstoot aanzienlijk, maar daarenboven voeren we de mest dagelijks af naar de biogascentrale. Verse mest bevat immers nog bijzonder veel vergistbaar methaan, dat meteen omgezet wordt in biogas.
  Deze vorm van mestverwerking doet de factuur niet alleen drastisch dalen, maar zorgt ook voor milieuvriendelijke en duurzame energie!